Nomen.at - animals and plants

Dictionary of Common (Vernacular) Names

Search any name in any language, and in any script.


133 definitions found for Pyronemataceae

Pyronemataceae belongs to:
Pezizales

Pyronemataceae consists of:
Acervus
Acetabula
Actinospora
Actinosporella
Aleuria
Aleurina
Allophylaria
Anthracobia
Aparaphysaria
Arrhenia
Ascobolus
Ascophanus
Ascorhizoctonia
Auriscalpium
Barlaea
Barlaeina
Boubovia
Boudiera
Byssonectria
Calonectria
Cheilymenia
Ciliaria
Coprobia
Crouania
Daleomyces
Dasyscyphus
Densocarpa
Detonia
Dichobotrys
Dictyocoprotus
Durandiomyces
Elderia
Eoaleurina
Femsjonia
Fimaria
Flavoscypha
Galactinia
Galeoscypha
Genea
Geopora
Geopyxis
Gyromitra
Helotium
Helvella
Hiemsia
Humaria
Humariella
Humarina
Hyaloscypha
Hypotarzetta
Inermisia
Jafneadelphus
Kotlabaea
Labyrinthomyces
Lachnea
Lachnella
Lamprospora
Lasiobolus
Lathraeodiscus
Lazuardia
Leucoloma
Leucoscypha
Lisea
Luciotrichus
Marcelleina
Melastiza
Melastiziella
Microscypha
Miladina
Moellerodiscus
Mycolachnea
Nectria
Neottiella
Nothojafnea
Octospora
Octosporella
Otidea
Otideopsis
Oviascoma
Pachydisca
Parascutellinia
Patella
Paurocotylis
Pellicularia
Peziza
Phaedropezia
Phaeopezia
Plicaria
Porina
Pseudaleuria
Pseudombrophila
Pseudonectria
Pseudotis
Psilocistella
Psilopezia
Pulparia
Pulvinula
Pustularia
Pustulina
Pyronema
Pyropyxis
Ramsbottomia
Rhizina
Rhizoblepharia
Rhizoctonia
Rhodoscypha
Rhodotarzetta
Rubelia
Rutstroemia
Ryparobius
Sarcoscypha
Scodellina
Scutellinia
Sepultaria
Sepultariella
Smardaea
Sowerbyella
Sphaerosoma
Sphaerospora
Sphaerosporella
Sphaerosporula
Spooneromyces
Stephensia
Svrcekomyces
Tarzetta
Trichaleuris
Tricharia
Tricharina
Trichophaea
Trichophaeopsis
Warcupia
Wilcoxina

Search Pyronemataceae in Google | Google-Images | Wikipedia