Nomen.at - animals and plants

Dictionary of Common (Vernacular) Names

Search any name in any language, and in any script.


200 definitions found for Phyllachoraceae

Phyllachoraceae belongs to:
Phyllachorales

Phyllachoraceae consists of:
Acerviclypeatus
Anisochora
Anisostomula
Anthostomella
Apioclypea
Apiosphaeria
Apiospora
Ascochyta
Asteroma
Auerswaldia
Bagnisiella
Bagnisiopsis
Berlesiella
Botryosphaeria
Brobdingnagia
Calloria
Camarotella
Capronia
Carlia
Catacauma
Catacaumella
Causalis
Ceuthocarpon
Chaetomelasmia
Clypeolum
Clypeostigma
Clypeotrabutia
Coccodiella
Coccoidiopsis
Cocconia
Coccostroma
Coccostromella
Coccostromopsis
Colletogloeum
Colletotrichum
Comesella
Cosmospora
Cryphonectria
Cryptomyces
Cryptospora
Deshpandiella
Diachora
Diachorella
Diaporthe
Diaporthopsis
Diatractium
Didymella
Didymosphaeria
Diplosporis
Discomycopsella
Disculina
Dothidea
Dothidella
Dothidina
Ellisiodothis
Endodothella
Endophyllachora
Endothiella
Endotrabutia
Epiphyma
Erikssonia
Eupropolella
Euryachora
Excipula
Fremitomyces
Fusicoccum
Geminispora
Gibberidea
Gibellia
Gibellina
Gloeodes
Gloeosporium
Glomerella
Gnomonia
Guignardia
Haloguignardia
Halstedia
Haplostroma
Helochora
Hendersonula
Homostegia
Hyalodothis
Hypocrea
Hypoderma
Hyponectria
Hypopteris
Hypospila
Hypospilina
Hypoxylon
Hysterodothis
Imazekia
Irenina
Isothea
Kiehlia
Labrella
Laestadia
Lecidea
Leptocrea
Leptosphaeria
Leptothyrella
Leveillinopsis
Libertella
Lichenochora
Lindauella
Linochora
Linospora
Lizonia
Lohwagia
Lophiella
Macrophoma
Malthomyces
Marchalia
Marssonia
Marssonina
Massalongiella
Mazzantia
Melasmia
Meliola
Melophia
Metachora
Metasphaeria
Microphiodothis
Monorhiza
Montagnella
Munkiella
Munkiodothis
Muyocopron
Mycaureola
Mycohypallage
Mycosphaerella
Nectria
Neobarclaya
Oligostroma
Ophiobolus
Ophiodothella
Ophiodothis
Ophiovalsa
Orphnodactylus
Oswaldia
Otthia
Oxodeora
Oxydothis
Paidania
Parberya
Parodiella
Penzigia
Periaster
Pestalotia
Petrakomyces
Phacidium
Phaeochora
Phaeochorella
Phaeodothis
Phaeotrabutia
Phaeotrabutiella
Phloeospora
Phlyctidium
Phoenicostroma
Phoma
Phomachorella
Phomatospora
Phragmocarpella
Phragmocauma
Phycomelaina
Phyllachora
Phyllachorella
Phylleutypa
Phyllocrea
Physalospora
Physalosporina
Physosporella
Placosphaeria
Placostroma
Plagiostigme
Plectosphaera
Plowrightia
Polystigma
Polystigmella
Polystigmina
Pseudomelasmia
Pseudopeziza
Pseudorhytisma
Pseudothiella
Pterosporidium
Puiggarina
Rehmiodothis
Telimenochora
Telimenopsis
Thyrotheca
Tolediella
Trabutia
Trabutiella
Uleodothis
Vitreostroma
Woronichina
Xyloma
Yoshinagella
Zimmermanniella
Zythia

Search Phyllachoraceae in Google | Google-Images | Wikipedia