Nomen.at - animals and plants

Dictionary of Common (Vernacular) Names

Search any name in any language, and in any script.


109 definitions found for Botryosphaeriaceae

Botryosphaeriaceae belongs to:
Dothideales
Pezizomycotina

Botryosphaeriaceae consists of:
Amarenographium
Amarenomyces
Amerodothis
Aplosporella
Ascochyta
Ascochytella
Asteromella
Auerswaldia
Auerswaldiella
Bagnisiella
Botryodiplodia
Botryosphaeria
Camarographium
Camarosporium
Carlia
Caumadothis
Ceuthospora
Chaetodiplodia
Cheilaria
Coleophoma
Columnosphaeria
Coniothyrium
Curreyella
Depazea
Deuterophoma
Diaporthe
Didymosphaeria
Diplodia
Diplodiella
Diplodina
Discella
Discochora
Discosphaerina
Dothidea
Dothidella
Dothidina
Dothidotthia
Dothiopsis
Dothiora
Dothiorella
Euryachora
Eutypella
Fusicoccum
Granulodiplodia
Greeneria
Guignardia
Hyalothyridium
Laestadia
Lasiodiplodia
Lasiodiplodiella
Leptodothiorella
Leptoguignardia
Leptosphaeria
Ludwigiella
Macrophoma
Macrophomina
Macrophomopsis
Melanconium
Melanops
Melogramma
Metadiplodia
Metasphaeria
Microdiplodia
Montagnellina
Mycophycophila
Mycosphaerella
Myxofusicoccum
Myxosporium
Naemaspora
Naemospora
Neodeightonia
Ophiodothis
Paradidymella
Paralaestadia
Phaeosphaeria
Phoma
Phomatosphaeropsis
Phomatospora
Phomopsis
Phyllachora
Phyllosticta
Phyllostictina
Physalospora
Placosphaeria
Plectophomella
Plowrightia
Podosporium
Polystigma
Pseudodiplodia
Puiggarina
Pyreniella
Sarcophoma
Schizodiplodia
Scleropycnis
Septoria
Sirococcus
Sphaerella
Sphaeria
Sphaeropsis
Sporocadus
Stichodothis
Strionemadiplodia
Tiarospora
Trabutia
Valsa
Wallrothiella
Xyloma

Search Botryosphaeriaceae in Google | Google-Images | Wikipedia